به ما بپیوندید :

آنونس و کلیپ ها...

کلیپ بلوطستان - بخشی از دوبله عصر یخبندان ۴ گلوری - مهرداد رئیسی

بلوطستان

بخشی از دوبله عصر یخبندان ۴ گلوری

پخش شده توسط مؤسسه «گسترش صنعت جیحون» در سراسر ایران

مدیر دوبلاژ: مهرداد رئیسی