به ما بپیوندید :

سوء استفاده از نام گلوری

به اطلاع عزیزان می رساند که دوبله های توزیع شده از طرف موسسه پخش گویا گسترمهرآفرین دوبله های گلوری نبوده و گلوری به هیچ عنوان چنین دوبله هایی را در بازار پخش نکرده است و دوبله های پخش شده از طرف موسسه مذکور صرفا با سوءاستفاده از نام گلوری توزیع شده است.

گلوری در صورت همکاری با موسسات و ارائه دوبله در بازار حتما روی سایت رسمی انجمن گویندگان جوان اطلاع رسانی خواهد کرد.